16.07.2024 Žiadame občanov, ktorí si ešte neprevzali rozhodnutia na dane a smeti, aby tak urobili v stránkové dni na obecnom úrade

09.07.2024 Oznamujeme občanom , že stavebný úrad bude v stredu 10.07.2024 zatvorený.

04.07.2024 PZO oznamuje, že z dôvodu letného obdobia spojeného s horúčavami, zber odpadu bude prebiehať už v skorých ranných hodinách od 4:00. Preto svoje nádoby na odpad vyložte už večer pred zvozom. Ďakujeme za pochopenie.

04.07.2024

Na základe poverenia riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Mgr. Róberta Učňa si Vám v súvislosti s nepriaznivým počasím a  prívalovým dažďom  v meste Nové Zámky a v okolitých obciach okresu Nové Zámky, Šaľa (26.06.2024-27.06.2024) dovoľujeme zaslať základné  informácie k podmienkam poskytnutiu  dotácie na humanitárnu pomoc v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. (príloha) .

Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti  novelu zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie , ktorá nadobudla účinnosť  od 01.06.2024. Novela zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie umožnila poskytovanie príspevku aj v prípade refinancovaných úverov.

Dôležitá informácia: Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.

(Poznámka: refinancovaný úver – úver poskytnutý na splatenie skôr poskytnutých úverov).

ÚPSVR Nové Zámky má zriadenú telefonickú linku: +421 35 24 40 322

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie > ÚPSVaR (gov.sk)

01.07.2024

25.06.2024 ARRIVA NITRA a.s. oznamuje, že z dôvodu zavedenia taktovej dopravy na úseku Nitra – Šaľa dochádza k zmenám cestovných poriadkov od 1.7.2024

Výpis zmien:

Linka 403423  Nitra – Šaľa  :

 • Spoje na linke rozložené do intervalových odchodov. Pôvodné spoje sú nahradené inými časovými polohami v taktovom grafikone 403423

Linka 403 424 Nitra – Duslo,Šaľa – Rastislavice

 • spoj 11 s odchodom z AS Nitra o 15.00 h zmena znamienka. Spoj bude premávať aj počas školského vyučovania, ale len po Duslo Šaľa
 • spoj 16 s odchodom zo zastávky Šaľa, Duslo, Hlavná Brána o 15.40 h zmena znamienka. Spoj bude premávať aj počas školského vyučovania, ale len od Dusla Šaľa 403424

Linka 403 425 Nitra – Hájske – Sereď

 • sobotný spoj 29 s odchodom 13.20 h z AS Nitra posunutý na 13.15 h
 • sobotný spoj 42 s odchodom 14.10 h zo zast. Hájske, kult. dom posunutý na 14.00 h 403425

13.05.2024 Obec Horná Kráľová vydáva rozhodnutia na dane a komunálny odpad.
Žiadame občanov, aby si ich prišli prevziať na obecnom úrade v stránkové dni pondelok, streda a piatok. Dane si môžu aj hneď vyplatiť do pokladne obecného úradu.

22.04.2024 Upozornenie pre všetkých obyvateľov !!!

Nelegálna skládka odpadu v našom katastrálnom území.

Prípad nahlásený Enviropolícii, ktorá začala vyšetrovanie.

Jedná sa o odpad, ktorý je triediteľný a mohol byť odovzdaný zadarmo na zbernom dvore v obci.

22.04.2024 V sobotu 20.04.2024 sa u nás v obci uskutočnila odborná degustácia vín. Tu Vám prinášame výsledky Hornokráľovskej ochutnávky vín.

Výsledky TU

15.04.2024 Deň narcisov 2024

Aj naša škola sa rozhodla podporiť túto zbierku, preto sa dňa 18. apríla 2024 (štvrtok) naši žiaci 9. ročníka vyberú do školy, škôlky i dediny Horná Kráľová, aby s logom verejnej zbierky, ktorá sa bude nachádzať na pokladničke, oslovili žiakov i občanov našej krásnej dedinky.

ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY.

25.03.2024 Oznamujeme občanom, že v sobotu 30.03.2024 bude zatvorený zberný dvor aj bioskládka na Lúkach.

20.03.2024

20.03.2024 V pondelok 25.3., v UTOROK 26.3. a v STREDU 27.3. sa bude odpisovať plyn. Prosíme občanov o sprístupnenie a zvesenie skriniek z plynomerov.

V prípade, že nebudete doma, je možnosť odpočet plynu nechať napísaný na dverách alebo bránke s uvedením vašich údajov – VAŠE MENO, ČÍSLO PLYNOMERU a STAV PLYNOMERU alebo poslať na email odpoctyzapad@stengl.sk.

13.03.2024 Oznamujeme čitateľom obecnej knižnice, že knižnica je dnes 13.03.2024 ZATVORENÁ.

06.03.2024 Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 7. marca sa bude v obci zbierať KOMUNÁLNY ODPAD. Upozorňujeme občanov, ktorí nebudú mať nalepenú nálepku na rok 2024, komunálny odpad im nebude vyvezený.

06.03.2024 OZNAM pre majiteľov psov

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Zabráňme tomu, aby voľne pobiehajúce psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí.

Preto Vás, majiteľov a držiteľov psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

Túlavé  psy ohrozujú bezpečnosť ako aj zdravie občanov obce!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR.

Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.​

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci ohrozujú občanov a  zodpovednosť nesiete Vy ako ich chovateľ.

28.02.2024 Oznamujeme čitateľom obecnej knižnice, že knižnica bude dnes 28.02.2024 otvorená od 12,30 hod 15,30 h

Ambulancia MUDr. Okenkovej oznamuje, že bude mať dovolenku od 4.3. do 8.3.2024. Zastupovať bude MUDr. Karlubík.

14.2.2024 Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

23.1.2024 CESTOVNÝ PORIADOK ŠAĽA-ŠOPORŇA-SEREĎ A NITRA-HÁJSKE-SEREĎ

Cestovný poriadok Šaľa-Šoporňa-Sereď a Nitra-Hájske-Sereď sa nachádza v prílohe.

18.1.2024

15.1.2024 Starosta obce Horná Kráľová, Ing. Peter Šoka,

v y p i s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Horná Kráľová

11.1.2024 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na odkúpenie traktora“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na odkúpenie traktora“ (ďalej len „OVS“) v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

29.12.2023 Od 1.12.2023 je novým správcom telocvične p. Radoslav Dicsér. V prípade záujmu volajte na tel. číslo 0904001845

27.12.2023 Obec vydáva nálepky na komunálny odpad, ktoré je možné si prevziať na obecnom úrade v stránkové dni do 28.02.2024. Každá nádoba na KO musí byť označená, inak nebude vysypaná.

27.12.2023

 • MUDr. Okenková oznamuje, že bude mať dovolenku od 27.12.2023-29.12.2023. Zastupovať bude ambulancia MUDr. Karlubíka.
 • Ambulancia MUDr. Karlubíka oznamuje, že bude mať dovolenku od 2.1.do 5.1.2024. Zastupuje MUDr. Okenková.

19.12.2023 Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR na Sereďskej ulici bude už tento rok ZATVORENÝ.

27.12.2023 Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR na Sereďskej ulici bude už tento rok ZATVORENÝ.

18.12.2023

30.11.2023 Zberný dvor na BIOODPAD na Lúkach bude tento rok už zatvorený. Najbližšie bude otvorený až v marci 2024.

07.11.2023 Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

04.10.2023 Vzhľadom na výskyt legionárskej choroby Vám zasielame odkazy na stránku ÚVZ
SR a na Vyhlášku č. 91/2023 Z.z.

05.09.2023 Zberný dvor je v stredu 06.09.2023 otvorený od 13,00 do 15,30 hod  a v sobotu 09.09.2023 bude zberný dvor zatvorený.

05.09.2023 Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 7.9. a v piatok 8.9. od 8:00 hodiny sa bude v obci Horná Kráľová odpisovať plyn. Prosíme občanov o sprístupnenie skriniek plynomerov, aby nechali pootvorené dvere a zatvorili psov.
V prípade, že nebudete doma, je možnosť odpočet plynu nechať napísaný na dverách s uvedením vašich údajov alebo zaslať foto emailom na odpoctyzapad@stengl.sk .

14.08.2023

09.08.2023 Obec Horná Kráľová v spolupráci s OZ zväzu zdravotne postihnutých organizuje dňa 24. augusta 2023 o 14,00 hod pre svojich členov a dôchodcov žijúcich v obci športové popoludnie s názvom „OLYMPIÁDA DÔCHODCOV„.
Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie vo forme výborného gulášu, nealko nápojov a čapovaného piva.
Tešíme sa na Vašu účasť. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie preloží na iný termín.

Pohotovostný pátrací tím
🔴 Brezinský Oliver

Vek: 50 rokov
Štátna príslušnosť: Slovenská
Bydlisko: Cabaj-Čápor
Dátum nahlásenia: 28.07.2023
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OO PZ Mojmírovce

Popis osoby: výška 180cm, váha 130kg, svetlé vlasy, brada, okuliare

Popis oblečenia: Dlhé nohavice zelené (vojenská farba), svetlomodré tričko, tmavomodrá mikina, čierne topánky, čierny batoh

Ak ste osobu videli alebo máte informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, kontaktujte políciu 📞158 alebo Pohotovostný pátrací tím 📞0940 555 959.

Majte vždy aktuálny prehľad o nezvestných osobách, stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu PATRO.
Za pomoc a zdieľanie ďakujeme.
Zdroj: minv.sk – pátranie po osobách

25.07.2023 Veterinárna služba oznamuje občanom, že v dňoch 26.-27.7.2023, t. j. streda a štvrtok v čase od 14.00 do 17.00 pri bývalej požiarnej zbrojnici bude vykonávať vakcináciu psov proti besnote.
Cena vakcíny je 6,- eur.
Súčasne bude vydávaná vakcína proti pseudomoru hydiny.
Cena dávky je 10 centov.

20.06.2023 Výberové zisťovanie pracovných síl

Štatistický úrad SR oznamuje, že v priebehu roka 2023 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením.

LIST nájdete TU

31.05.2023 Oznamujeme občanom, že dnes 31.mája sa bude vykonávať oprava výtlkov v obci. Vjazd do ulice Vinohradnícka od Hájskeho bude dnes uzatvorený. Preto prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť.

17.05.2023 ZBERNÝ DVOR JE DNES 17.05.2023 zatvorený.

16.05.2023 Obecný úrad oznamuje, že vydáva ROZHODNUTIA na dane a smeti. Rozhodnutie si môžete prevziať v stránkové dni Pondelok – Streda – Piatok na obecnom úrade. Poplatky môžete zároveň aj vyplatiť.

16.05.2023

V dnešnej zbierke Deň narcisov žiaci našej školy vyzbierali sumu 375,24 Eur.
Ďakujeme

21.04.2023 Obec Hájske, Obecný úrad Hájske vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto: ekonóm/ka – účtovník/čka

17.04.2023 Komisia verejného poriadku a obec Horná Kráľová v spolupráci s PZ Dubina Vás pozývajú na JARNÉ UPRATOVANIE pri príležitosti Dňa zeme v sobotu 22.04.2023 o 9.00 hod

17.04.2023 Stavanie mája

20.03.2023 Dňa 21.03.2023 t.j. v utorok sa koná verejná zbierka „HODINA DEŤOM„.
Aj naša škola sa rozhodla podporiť túto zbierku, preto sa naši žiaci 9. ročníka vyberú do dediny, aby s logom verejnej zbierky, ktoré sa bude nachádzať na pokladničke, oslovili Vás občanov našej obce.

15.03.2023 Štatistický úrad SR realizuje v roku 2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR).
V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti v obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 037/7752 263

10.03.2023 ZBERNÝ DVOR bude v sobotu 11.03.2023 OTVORENÝ od 9,00 h do 13,00 h

07.03.2023 ZBERNÝ DVOR bude v stredu 08.03.2023 ZATVORENÝ

28.02.2023 Od 1.3.2023 sa spúšťa nový systém zberu použitých kuchynských olejov.

Zber bude pre obce PZO bezplatný.
Občania, ktorí prinesú 3L použitého oleja v PET fľašiach dostanú za odmenu 1L nového oleja.
Systém bude fungovať nasledovne:

• Zber kuchynského oleja bude prebiehať formou „bartru“ – starý za čerstvý v pomere 3:1

Plné uzavreté fľašky treba odovzdať na ZBERNOM DVORE každý párny týždeň (v sobotu) v čase od 08.00 do 13.00 hod

24.02.2023 Zberný dvor je v sobotu 25.2.2023 otvorený od 09.00 do 13.00 h.

09.02.2023 Štatistický úrad SR zverejnil dátový produkt s názvom „Moja obec“. Ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu. Údaje o obyvateľoch, o domoch a o bytoch nájdete za našu obec tu: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0235555878

08.02.2023 Zberný dvor bude dnes 08.02.2023 z technických príčin zatvorený !

01.02.2023 Informujeme občanov, že Obec Horná Kráľová dala súhlasné stanovisko občianke na použitie pyrotechniky typu F2 dňa 04.02.2023 v čase od 20:00 h do 21:15 h v obci, v súlade s VZN č. 1/2021.
Občianka včas obec požiadala o vydanie stanoviska v zmysle zákona č. 58/2014 Z. z.
O súhlasnom stanovisku obec informovala OO PZ Močenok aj Obecnú políciu v Močenku.

31.01.2023 Zberný dvor bude v stredu 1.2.2023 ZATVORENÝ

27.01.2023 „Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády“

25.01.2023 Dôležité oznamy

 • Obecný úrad oznamuje občanom, u ktorých nastali zmeny v roku 2022 týkajúce sa dane z nehnuteľnosti / kúpa, predaj, úmrtie, dedenie…../ aby podali daňové priznanie na obecnom úrade do 31.1.2023.
 • Ak u občanov nastali zmeny týkajúce sa vyrubenia poplatku za komunálny odpad alebo dane za psa, aby tieto skutočnosti oznámili na obecnom úrade do konca januára 2023.
 • Oznamujeme občanom, že rozhodnutia na dane a poplatky, budeme posielať v mesiaci apríl-máj, až po prevzatí rozhodnutia budeme vyberať peniaze za dane a komunálny odpad.

16.01.2023 Oznam ZsVS, a. s.: Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať:

Samoodpočtom – v termíne od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 je možné nahlásiť aktuálny stav vodomeru na odbernom mieste cez internetovú stránku www.odpocet.zsvs.sk. Vo vyúčtovacej faktúre, ktorá bude vystavená v riadnom odpočtovom cykle, bude Vaša spotreba rozdelená k 31. 12. 2022 na základe priemernej dennej spotreby vychádzajúcej z Vami nahláseného stavu meradla. Výhodou je v tomto prípade najobjektívnejšie vyúčtovanie k dátumu platnosti novej ceny.

Priemerom – v prípade, ak nevyužijete možnosť nahlásenia stavu cez internetovú stránku www.odpocet.zsvs.sk, bude počas roka 2023 Vaše odberné miesto odčítané zamestnancom ZsVS, a. s., v riadnom odčítacom cykle. Prepočet spotreby k 31. 12. 2022 bude vo faktúre vyčíslený na základe priemernej dennej spotreby. Podkladom bude stav odčítaný zamestnancom ZsVS, a. s.

13.01.2023 Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR bude otvorený v sobotu 14.01.2023 od 08,00 do 13,00 hod.

11.01.2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

22.12.2022 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027
– zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

15.12.2022 Oznamujeme občanom, že v sobotu 17.12.2022 je zberný dvor otvorený. Zberný dvor bude opäť otvorený v novom roku od soboty 14.01.2023.

05.12.2022 ARRIVA Nové Zámky, a.s.  zverejnila cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 11. decembra 2022 v pôsobnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s.,

Súpis zmien vrátane ostatných cestovných poriadkov nájdete:

21.11.2022 Vianočné trhy

21.11.2022 V mene občianskeho združenia Lexras https://www.facebook.com/groups/1263275557827834 hľadáme rodiny a dôchodcov, ktorý majú zlú finančnú situáciu, ktorým by sme spríjemnili Vianoce.

Prosím napíšte správu Michell Benčikova či už pomoc potrebujete alebo poznáte niekoho kto tú pomoc potrebuje.

Ďakujeme

7.11.2022 Oznamuje občanom, že dňa 09.11.2022 /t.j. streda/ bude detské ihrisko na Školskej ulici z technických príčin ZATVORENÉ.

27.10.2022 OZNAM O ODPOČTE ELEKTRINY

Touto cestou dávame obyvateľom obce do pozornosti termíny cyklických (zúčtovacích) odpočtov spotrieb elektrickej energie podľa prílohy.

Obyvatelia môžu stav a výrobné číslo elektromera (foto elektromera) zaslať formou MMS správy na tel. číslo 0911 780 932.

13.10.2022

Žiadame občanov, ktorí nemajú načipované smetné nádoby, aby sa nahlasovali na obecnom úrade do 18.10.2022, osobne alebo telefonicky (037/658 02 65 alebo 0917 853 801)

Čipovanie bude v stredu 19.10.2022 od 8,00 hod.

28.09.2022 

28.09.2022 

13.09.2022

Obec Horná  Kráľová  zverejňuje  elektronickú  adresu  na  doručenie oznámenia  o  delegovaní  člena  a náhradníka  do  okrskových volebných  komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022.

12.09.2022 Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

02.09.2022  Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Obec Horná Kráľová pre roky 2022 – 2025

21.07.2022 Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Bližšie informácie a podmienky dotácie sa dozviete na priloženom odkaze: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

12.07.2022 Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude ZATVORENÝ V STREDU 13.07.2022 aj V SOBOTU 16.07.2022

16.06.2022

Odčítaj a vyhraj

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., oznamuje všetkým svojim zákazníkom, že v súvislosti so zmenou cien vodného a stočného spúšťa kampaň mimoriadnych odpočtov „Odčítaj a vyhraj“.
Zákazníci majú možnosť nahlásiť stav vodomeru samoodpočtom elektronicky na internetovej stránke https://www.odpocet.zsvs.sk/ prostredníctvom formulára a zároveň najneskôr do 1. júla 2022 sa môžu zapojiť do súťaže o dovolenku v hodnote 2 500 EUR a ďalších 99 vecných cien.

Bližšie informácie nájdete na https://www.zsvs.sk/

03.06.2022

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Galanta, OSŽP“) ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 56 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  doručil podľa § 14 ods. 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Šoporňa“, obstarávateľ: Obec Šoporňa, č. 1179, 925 52 Šoporňa, v zastúpení starostom obce, ktoré vypracoval OÚ Galanta, OSŽP a ktorého návrh bol predložený na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.

30.05.2022

30.05.2022 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“ určený podľa § 8 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25.05.2022 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil v súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“, ktorého obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

19.05.2022

Vážení občania,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že mestá a obce na celom Slovensku dňom 19. mája 2022 jednomyseľne vstupujú do štrajkovej povinnosti.

Nejedná sa o ostrý štrajk, ale pre túto chvíľu o štrajkovú pohotovosť, aby sme boli vám – občanom – naďalej k dispozícií.

13.05.2022

Obec Horná Kráľová vydala rozhodnutia na dane a komunálny odpad.

Žiadame občanov, aby si prišli pre výmery za daň a odpad na obecný úrad v stránkové dni: Pondelok, streda, piatok.
Poplatky je možné uhradiť pri prevzatí rozhodnutia do pokladne obce alebo na účet obce.

29.04.2022

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 “

Oznamujeme verejnosti, že do strategického dokumentu je možné nahliadnuť  na obecnom úrade v Hornej Kráľovej v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-naroky-2021-2025

06.04.2022 UPLATNENIE SI PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE ODÍDENCA

Súkromné osoby, ktoré  poskytli bývanie pre utečencov z Ukrajiny vo vlastnej nehnuteľnosti, či už v byte, dome alebo chate môžu požiadať o štátom poskytovaný príspevok.
Na obecný úrad budete musieť priniesť potrebné doklady a vyplnené tlačivá.
Konkrétne ide o tieto doklady a tlačivá:

 • zmluva o poskytnutí ubytovania (ku každej ubytovanej osobe vyplnené zvlášť, nájdete v prílohe);
 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi (oprávnená osoba je poskytovateľ ubytovania, ku každej zmluve o poskytnutí ubytovania vyplniť zvlášť, nájdete v prílohe);
 • výkaz oprávnenej osoby (na jednom výkaze bude zoznam všetkých ubytovaných osôb, nájdete v prílohe);
 • je potrebné priniesť kópiu dokladu o tolerovanom pobyte (doklad, ktorý vydala cudzinecká polícia odídencovi, priniesť treba pre každú osobu zvlášť).

Dôležité je, aby s vami prišli aj samotní odídenci, ktorí sú vo vašej nehnuteľnosti ubytovaní, vrátane detí.
Podľa pravidiel, ktoré určuje štát, je možné o príspevok požiadať aj spätne a to od 26. februára 2022.
Výška príspevku je 7 eur na dospelú osobu na noc a 3,50 eur na dieťa do 15 rokov na noc.
Štát bude príspevky vyplácať raz mesačne.
Štát zaviedol aj limity, čiže maximálnu sumu, ktorú môžu ľudia dostať podľa počtu ubytovacích miestností. Konkrétne limity nájdete v prílohe tohto článku.
Viac informácií nájdete tu: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

30.03.2022 ČIPOVANIE SMETNÝCH NÁDOB V OBCI

Oznamujeme občanom, že od zajtra 31. marca sa bude v našej obci realizovať čipovanie smetných nádob.

Vzhľadom na potrebné zosúladenie čísel čipov pre každú domácnosť sa budú čipovať všetky smetné nádoby (na komunálny odpad aj všetky separované zbery – modrá, žltá a hnedá nádoba). Každá domácnosť tak bude mať jeden číselný kód na všetkých svojich nádobách.

Čipovanie sa bude konať v čase od 7:30 h do 15:30 h a je potrebné vyložiť všetky smetné nádoby naraz. Nádoby môžu byť naplnené odpadom.

Upozorňujeme, že v prípade, že nádoby nebudú načipované, nebude v budúcnosti možné ich vysýpanie!

Ďakujeme za spoluprácu.

07.03.2022
Vážení občania,
Dobrovoľný hasičský zbor v Hornej Kráľovej, touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky zdravotníckeho materiálu pre Ukrajinu.

Zozbieraný materiál bol odovzdaný v piatok na kraj a následne zaslaný na Ukrajinu.

ĎAKUJEME

03.03.2022

Prevencia obchodovania s ľuďmi slovensko-ukrajinské hranice:

01.03.2022

PRÍPADNÉ UBYTOVANIE CUDZINCOV Z UKRAJINY NA ÚZEMÍ NAŠEJ OBCE JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ NA OBECNÝ ÚRAD

Vážení občania, na základe Uznesenia vlády SR č. 142 do dňa 26.02.2022 a vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Vás žiadame, ak ubytujete cudzincov z Ukrajiny na území našej obce, resp. vo svojich domoch je potrené to nahlásiť na obecný úrad.

Uznesenie Vlády SR

28.02.2022

Žiadosť o poskytnutie zdravotníckeho materiálu pre Ukrajinu

Dobrovoľný hasičský zbor v Hornej Kráľovej, Vás týmto žiada o poskytnutie zdravotníckeho materiálu – obväzy, lekárničky, autolekárničky, môžu byť aj po expiračnej dobe.

Materiál môžete priniesť na adresu: Štefan Sýkora, Hlavná 87

utorok až štvrtok  od 14,00 – 17,00 hod.

Materiál bude zaslaný do vojnou zasiahnutej Ukrajiny.

Vopred Vám ďakujeme za poskytnutý materiál.

Štefan Sýkora, predseda DHZ Horná Kráľová

23.02.2022
MS SČK v Hornej Kráľovej oznamuje všetkým darcom, že darovanie krvi bude 11.3.2022 v kultúrnom dome od 8 – 10. hod. Darcovia sa môžu prihlásiť na transf. stanici NZ na tel. čísle 035 6400185 alebo 035 6912250

18.02.2022

PETÍCIA ZA REFERENDUM

Združenie miest a obcí Slovenska ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU, KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY.

ZMOS ZAČÍNA ZBER PODPISOV ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY.

Žiadajú zmenu, kde by sa pri voľbách do NRSR zmenil jeden volebný obvod na osem volených obvodov podľa krajov.

Uvedená zmena by znamenala, že politické strany by museli zostaviť 8 kandidátok podľa regiónov a zvolení poslanci by rovnomerne reprezentovali každý kraj.

Preto žiadame občanov o vyplnenie a podpísanie Petičného hárku, ktorý nájdete na obecnom úrade v Hornej Kráľovej.

krátke video, ďalšie informácie budú zverejňované priebežne. https://www.youtube.com/watch?v=9Qaqy-NaWQc

Viac informácií nájdete na:

https://www.zmos.sk/peticia.html

15.02.2022

DOBRÁ SPRÁVA OD PACKETY: OD 21. FEBRUÁRA 2022 BUDE Z-BOX V NAŠEJ OBCI V PREVÁDZKE! https://www.packeta.sk/

Logistická spoločnosť Packeta vznikla s cieľom zjednodušiť e-shopom prepravu tovaru k zákazníkom. Krédom Packety je rýchle a pohodlné vyzdvihovanie zásielok bez čakania. Umožňuje to aj široká sieť výdajných miest, ktorých je na Slovensku už viac ako 1500 a neustále pribúdajú ešte ďalšie.
Jedným zo spôsobov doručovania zásielok je Z-BOX. Je to samoobslužné výdajné miesto, vďaka ktorému si zásielku vyzdvihnete vtedy, keď máte čas a navyše je cena doručenia rovnaká ako na naše kamenné výdajné miesta.
Z-BOXy sú napájané solárnymi panelmi a fungujú preto autonómne bez potreby napojenia na elektrinu.
Z-BOXy sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Skočte si pre svoju zásielku priamo v našej obci napríklad aj v noci.
Pri Z-BOXe stačí na vašom mobile zapnúť aplikáciu Packeta, GPS a bluetooth a schránka sa sama automaticky otvorí a zásielka je vaša! Platba zásielky je možná priamo eshope alebo v našej aplikácií. Z – Boxe neobsahuje platobný terminál
Nielen v čase pandémie oceníte, že si môžete zásielku vyzdvihnúť bezpečne aj bez fyzického kontaktu s cudzím človekom.
Prostredníctvo Z-BOXu si môžete dať doručiť tovar napríklad aj z nasledovných e-shopov:

https://hwww.alza.sk
https://www.mall.sk/
https://www.alensa.sk/
https://www.pilulka.sk/
https://www.zoot.sk/
https://www.notino.sk/
https://www.astratex.sk/
https://www.donoci.com/
https://www.mixit.sk/
https://www.4home.sk/

09.02.2022

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24. februára 2022 /t.j. štvrtok/ v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

CES HLAVNÁ č. 118,458,460,462,463,465,466,467,468,469,470,471,472,473,473/VE,475
HLOHOVECKÁ č. 757
MALÁ KRÁĽOVÁ č. 117,247
SLIVÁŠ 1 č. 7A,28,290,291,292,293,294,295,296,314,316,317,318, 319,320,323,323/OP,323/PR,323/
VE,324,325,326,327,328,330,331,332
ŠKOLSKÁ č. 457

08.02.2022

Preventívne aktivity OO PZ Močenok – informácie občanom – seniorom

Z dôvodu opakujúceho sa výskytu prípadov krádeží a podvodov, cielene spáchaných na senioroch na celom území SR, OO PZ v Močenku informuje seniorov.
Viac informácií nájdete TU

03.02.2022

Oznamujeme občanom, ktorí sú nahlásení na očkovanie proti ochoreniu COVID-19  v našej obci, že nastala zmena v čase očkovania.

Očkovanie sa uskutoční v pondelok 7. februára v čase od 10.30 hod do 11.30 hod v kultúrnom dome.

Záujemcovia o očkovanie sa ešte môžu nahlasovať osobne na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 0917/853 801

21.01.2022

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci bude konať ďalšie kolo očkovania mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou.

Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech.

Očkovanie bude prebiehať 07. februára 2022 (t.j. pondelok) od 08.00 do 12.00 hod v Kultúrnom dome.

Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlasovať osobne na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/6580265 alebo 0917/853 801
do piatka 04. februára 2022.

Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou zaočkujú každého, kto o 3 dávku prejaví záujem, má nad 18 rokov a je minimálne 3 mesiace od podania 2 dávky. Toto neplatí pre ľudí s pozvánkou na očkovanie od NCZI. Občania, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 sa môžu očkovať na vlastnú žiadosť bez časového obmedzenia.

Očkovať sa môžu aj občania, kt. dostali predtým vakcínu od inej spoločnosti (napr. Astra Zeneca, SPUTNIK, Moderna).

Občania, ktorí majú pozvánku alebo dohodnutý termín v inom očkovacom zariadení si ho musia v predstihu zrušiť.

Tlačivá na očkovanie nájdete TU 

20.01.2022

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a  Správy o hodnotení strategického dokumentu

Nitriansky samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) obstaráva Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.

V rámci procesu obstarávania vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácie bol spracovaný Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (ďalej len „koncept“)

Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja je k nahliadnutiu na oddelení územného plánovania a životného prostredia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pracovisko Kupecká 3, Nitra a zverejnený na internetovej stránke https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11851

V zmysle § 21 ods. 5 stavebného zákona, sa môže verejnosť vyjadriť ku konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja v určenej lehote. Pripomienky a stanoviská je možné uplatniť písomnou formou v zmysle § 21 ods. 3 stavebného zákona v lehote určenej na prerokovanie. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliada

20.01.2022 POPLATKY ZA DANE A KOMUNÁLNY ODPAD

Oznamujeme občanom, že poplatky za dane a komunálny odpad na tento rok sa budú platiť až v mesiaci máj 2022 .

Obec bude vydávať Rozhodnutia na dane a KO, kde bude uvedená suma, ktorú treba uhradiť do pokladne obce alebo na účet. Rozhodnutia si bude treba prísť zobrať na protipodpis na obecný úrad v Hornej Kráľovej, tak ako v minulom roku.

Vopred Vás budeme informovať miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce

11.01.2022

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods.6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“.

Podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že do Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie
na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej, kancelária č. 1, 
v pracovných dňoch počas úradných hodín

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené. Podľa ust. § 12 ods. 3 zákona na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

11.01.2022 ZBERNÝ DVOR bude otvorený:

 • streda 12.1.2022 od 13.00 do 16.00 hod
 • sobota 15.1.2022 od 8.00 do 13.00 hod

05.01.2022

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

Daňové priznanie sú však povinný podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané:

 • stavebné povolenie na stavby,
 • kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:

 • zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
 • zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,
 • zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam nájdete na: 

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

03.01.2022

Zmena času predaja na PJ COOP Jednota Horná Kráľová, Hlavná ulica od 3.1.2022 z dôvodu PN

Dňa 5.1.2022 bude otvorené do 17,00

03.01.2022

Obec Horná Kráľová zabezpečila kompostéry pre domácnosti.

Občan, ktorý nemá kompostér si ho môže zakúpiť na obecnom úrade v stránkové dni. Kompostér je plastový 290 l a stojí 29,88 Eur.

Pretože podľa platného VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, obec Horná Kráľová umožňuje občanom vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu.

31.12.2021

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci  bude konať ďalšie kolo očkovania mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou.

Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 10. januára 2022 od 08.00 do 12.00 hod v Kultúrnom dome.

Imobilní občania sa budú očkovať v poobedných hodinách. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlasovať na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/6580265 alebo 0917/853 801 do piatka 07. januára 2022.

Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou zaočkujú každého, kto o 3 dávku prejaví záujem, má nad 18 rokov a je minimálne 3 mesiace od podania 2 dávky. Toto neplatí pre ľudí s pozvánkou na očkovanie od NCZI. Občania, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 sa môžu očkovať na vlastnú žiadosť bez časového obmedzenia.

Očkovať sa môžu aj občania, kt. dostali predtým vakcínu od inej spoločnosti (napr. Astra Zeneca, SPUTNIK, Moderna).

Občania, ktorí majú pozvánku alebo dohodnutý termín v inom očkovacom zariadení si ho musia v predstihu zrušiť.

V prílohe sa nachádzajú formuláre na očkovanie.  tlačivo očkovanie

20.12.2021

Štatistické zisťovanie VZPS

Do elektronickej schránky Obce Horná Kráľová bolo dňa 16.12.2021 doručené oznámenie Štatistického úradu SR, že naša obec bola vybraná v rámci SR pre účely realizácie na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých krajinách.

Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Bližšie informácie sa dozviete v priloženom sprievodnom liste.

06.12.2021
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov

30.11.2021 Oznamujeme občanom, že sa v našej obci bude konať ďalšie kolo očkovania mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou.

Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 09. decembra 2021 od 10.00  do 12.00 hod v Kultúrnom dome.

Imobilní občania sa budú očkovať v poobedňajších hodinách. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/658 02 65, 0917/853 801 do pondelka 06.decembra 2021.

Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou zaočkujú každého, kto o 3 dávku prejaví záujem, má nad 18 rokov a je minimálne 6 mesiacov od podania 2 dávky. Toto neplatí pre ľudí s pozvánkou na očkovanie od Národného centra zdravotníckych informácií, na nich sa doba 6 mesiacov nevzťahuje.

Očkovať sa môžu aj občania, kt. dostali predtým vakcínu od inej spoločnosti (napr. Astra Zeneca, SPUTNIK).

Upozorňujeme občanov, ktorí boli zaočkovaní prvou a druhou dávkou vakcíny MODERNA musia byť preočkovaní rovnakou vakcínou. Občania s vakcínou MODERNA sa budú môcť dať zaočkovať v Šali na poliklinike alebo v Nitre.

Občania, ktorí majú pozvánku alebo dohodnutý termín v inom očkovacom zariadení si ho musia v predstihu zrušiť.

Tlačivá na očkovanie

25.11.2021 Odporúčania pre obyvateľov

Obecný úrad informuje:

Obecný úrad Horná Kráľová odporúča obyvateľom, aby vzhľadom na vyhlásený núdzový stav, ktorý platí od štvrtka, 25. novembra 2021 v zmysle uznesenia vlády SR č. 695/2021  obmedzili osobné návštevy obecného úradu len na nevyhnutné úkony.
Zároveň odporúčame, aby ste uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu prostriedkami diaľkovej komunikácie – elektronicky e-mailom alebo telefonicky, prípadne písomne, prostredníctvom pošty.

Za pochopenie všetkým ďakujeme.


25.11.2021 Oznamujeme občanom a všetkým záujemcom o Vianočné trhy v našej obci, že trhy sú ZRUŠENÉ z dôvodu pandemickej situácie

24.11.2021

11.11.2021 Oznamujeme občanom, že plánované očkovanie v našej obci bude v piatok 12. novembra so začiatkom od 13,00 do 16,00 hodiny

POZOR!!!

Nastala zmena v očkovaní a nariadeniach pre občanov, ktorí sú očkovaní vakcínou MODERNA. Títo občania musia byť preočkovaní iba touto vakcínou, teda ich v piatok mobilná očkovacia jednotka nezaočkuje.

Očkuje sa iba vakcínou Pfizer – biontech.

Občania, ktorí majú záujem o tretiu dávku vakcíny Moderna, sa môžu dať očkovať v Šali na Poliklinike od 12:30 do 13:30.

03.11.2021 Oznamujeme občanom, že sa v našej obci bude konať očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou, v prípade dostatočného počtu záujemcov.Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 12. novembra 2021 od 13.00  do 16.00 hod v Kultúrnom dome a občania sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/658 02 65, 0917/853 801 do utorka 09. novembra 2021.Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou sa môžu očkovať iba tí občania, ktorí dostali sms-ku z Národného centra zdravotníckych informácií, že môžu dostať tretiu dávku, ďalej tí, ktorí majú nad 55 rokov a sú minimálne 6 mesiacov po 2. dávke, alebo sú onkologickí pacienti a majú odporučenie od svojho lekára, že môžu byť očkovaní treťou dávkou.

02.11.2021

Oznamujeme občanom zmenu vývozu odpadov:

 • Bioodpad sa bude vyvážať v stredu 3. novembra
 • Komunálny odpad vo štvrtok 4. novembra
 • Plasty v piatok 5. novembra

27.10.2021 Pamiatka zosnulých

01.10.2021 Obec Močenok hľadá lekára do zubnej ambulancie v obecnom zdravotnom stredisku na ulici Mlynská 462, 951 31 Močenok.

Po dohode s predošlou zubárkou je možné aj odstúpenie zubnej ambulancie.
Jedná sa o obvod obcí Močenok, Horná Kráľová a Hájske.
Prípadný záujemca môže kontaktovať obec:
Email: prednosta@mocenok.sk
Tel. č.: 0918 815 995 (prednostka)

01.10.2021

Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob na komunálne odpady

Občan má nárok na reklamáciu nádoby a následnú výmenu ak:

 1. Nádoba pred poškodením nemala váhu vyššiu ako 60 kg
 2. Nádoba nie je staršia ako dva roky
 3. Nádoba bola zakúpená na obecnom úrade a existuje od nej platný doklad
 4. V nádobe nebol horúci popol, nebezpečné odpady a stavebné odpady

Viac informácií v prílohe tu

10.09.2021 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 29.09.2021 v čase od 11.45 do 14.45 hod, bez dodávky elektriny nasledovné ulice (viď zoznam v prílohe): 01 | 02

03.09.2021

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo aktualizovaný zoznam termínov na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 bez nutnosti registrácie. Očkovanie bez registrácie funguje v každom kraji a dostupné je očkovanie vakcínami Janssen, Pfizer, Moderna aj AstraZeneca.

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete tu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

Záujemcovi stačí prísť do vakcinačného centra s občianskym preukazom a s preukazom  poistenca. Pokračuje očkovanie v ambulanciách a do obcí smerujú aj výjazdové očkovacie tímy. Očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu Covid-19 a štát ho každému záujemcovi poskytuje bezplatne.

Zoznam termínov je na stránke ministerstva aktualizovaný každý týždeň.

Zároveň vám posielame praktické manuály s najčastejšími otázkami k opatreniam, ktoré vypracoval Úrad verejného zdravotníctva SR – Manuál pre prevádzky a služby a Manuál pre gastro sektor.

Dostupné sú aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf

02.08.2021

Dňa 02.08.2021 bolo na Obecný úrad v Hornej Kráľovej doručené povolenie z Okresného úradu Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Šaľa na čiastočnú uzávierku cesty č. III./1689 v k. ú. Močenok, Horná Kráľová v úseku cesty km 5,473 – 8,614 z dôvodu rekonštrukcie cesty „zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021“.

Termín uzávierky: 06.8.2021 od 7:00 h do 19.08.2021 do 19:00 h

druh uzávierky: čiastočná

Za organizáciu a stav dočasného dopravného značenia počas uzávierky bude zodpovedný Peter Dubňanský te. č. 0908 714 074.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Prílohy

povolenie na uzávierku cesty

29.07.2021 Informovanie dotknutej verejnosti

Dňa 27.07.2021 bol obci Horná Kráľová doručený list – Informovanie dotknutej verejnosti , v zmysle ods.3 § 15 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácia obsahuje údaje o bezpečnostných opatreniach a pokyny, ako sa má dotknutá verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárii, ktorá vznikne v Duslo, a.s.

Informáciu pre verejnosť – pracoviská v Šali nájdete na adrese: http://www.duslo.sk/userfiles/docs/bezpecnost_1497109497_lokalita_sala.pdf

29.07.2021 Oznamujeme občanom, že v dňoch od 6.8. do 19.8.2021 sa uskutoční čiastočná uzávera cesty III/1689 Močenok – Horná Kráľová (od fy. Železoobchod Tóth po koniec Hornej Kráľovej).

Príprava prác na rekonštrukciu pozemnej komunikácie začne od 29.júla 2021.

DDZ-28__SA_Mocenok-Kralova

27.07.2021 Pomáhame chrániť deti v ohrození

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.

Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K.

Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.

Viac informácií nájdete v prílohe oznamu

TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR

19.07.2021 Obec Horná Kráľová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej na pozíciu účtovník / účtovníčka –  zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Kritériá a požiadavky nájdete v prílohe tohto oznamu.

Vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta

08.07.2021 Obec Horná Kráľová v spolupráci so spoločnosťou Green Energy Holding s.r.o. Bratislava organizuje stretnutie občanov ohľadom zámeru vybudovania veterného parku v katastrálnom území Horná Kráľová.

Stretnutie sa uskutoční v pondelok 19. júla 2021 o 17,00 hod v kultúrnom dome.

02.07.2021 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s p. Homolovou (EKOTREND), v októbri 2021 pripravuje kurz pre záujemcov o problematiku predaja z dvora.

Na kurz je možné sa prihlásiť (trvá 2 dni) vyplnením a odoslaním prihlášky ktorú nájdete v prílohe.

11.05.2021 Zoznam MOM v Šali

07.05.2021

 • Zberný dvor je v sobotu otvorený od 8.00 do 13.00 hod.
 • BIOSKLÁDKA pri Lúkach bude v sobotu otvorená od 8.00 do 13.00 hod.

06.05.2021 Zápis do SMŠ

27.04.2021 Zápis do MŠ

14.04.2021 Vážení občania,

Nitriansky samosprávny kraj realizuje predbežný prieskum týkajúci sa záujmu občanov nášho kraja vo veci predpokladaného počtu imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa z dôvodu svojho zdravotného stavu nevedia dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra, o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami.

Prosíme našich občanov, ktorí sú imobilní alebo zdravotne ťažko postihnutí a majú záujem o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami, aby sa nahlasovali na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej alebo telefonicky na tel. č. 0917/853801.

14.04.2021

Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, OZ

Podstatou „Zbierky na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“, je podpora zrenovovania priestorov, do ktorých sa s prevádzkou sťahuje OZ Monika.

Verejná zbierka s názvom „Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“ je zapísaná na MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-012041

Preto vás prosíme o akúkoľvek pomoc:

 • Ľubovoľným finančným príspevkom na náš účet IBAN: SK97 0900 0000 0051 7728 2368
 • kúpou výrobkov vyrábaných našimi klientami
 • akýmkoľvek iným spôsobom – materiálne alebo osobnou pomocou pri rekonštrukcii (samozrejme pri dodržaní aktuálnych pandemických opatrení…)

http://www.sluzbyseniorom.sk/16-zbierka/

06.04.2021 Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 23.04.2021 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Nad Humnami, Sereďská, Školská / V čase od 7,30 hod do 14,00 hod

Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2021 Oznamujeme občanom, že v našej obci sa už sčítalo 88,43 % občanov. Online sčítanie sa skončilo 31.03.2021! Sčítanie pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených.

29.03.2021

Veterný park Horná Kráľová

Spoločnosť Green Energy Holding, s.r.o. podala na zasadnutí Obecného zastupiteľstva svoj zámer a možnú spoluprácu pri realizovaní výstavby veterného parku v katastrálnom území Horná Kráľová.

Pri lokalite veterného parku na území katastra obce rozhodovali faktory:

 • dostatočná vzdialenosť od obytnej zástavby, ktorá podľa hlukového merania vyšla
  na 1 km,
 • umiestnenie mimo chránených území prírody,
 • dobré veterné podmienky pre ekonomické využitie veternej energie,
 • možnosť pripojenia do distribučnej siete.

Umiestniť by chceli 7 kusov veterných veží v maximálnej výške 270 m.

Obec by dostala od firmy paušálny finančný príspevok vo výške 7.000 Eur za 1 VE za 1 rok. Celkový ročný finančný prínos pre obec za 7 VE by bol 49.000 Eur + 14.000 Eur za prenájom pozemkov pre 2 ks vrtúľ.

20210322 Veterný park Horná Kráľová

26.03.2021

BIOSKLÁDKA pri Lúkach bude
v sobotu 27.03.2021 otvorená
od 8.00 do 13.00 hod.

ZBERNÝ DVOR bude v sobotu 27.03.2021 ZATVORENÝ
z technických príčin.
Otvorený bude v PONDELOK a v STREDU od 13.00 do 18.00 hod.

17.03.2021 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hornej Kráľovej oznamuje rodičom, že od 22. marca 2021 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti. Rodičia sa musia preukázať negatívnym testom.

17.03.2021 ZBERNÝ DVOR je dnes 17.03.2021 OTVORENÝ od 13,00 do 16,00 hod

16.03.2021 Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. 

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

25.02.2021 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie:Základom stratégie rozvoja NSK je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru adresujúcich spoločné a špecifické potenciály a problémy jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí v Nitrianskom kraji. Stratégia má charakter strednodobej/dlhodobej rozvojovej stratégie, avšak obsahuje aj úroveň krátkodobú, tzn. implementačnú tak, aby jej naplnenie bolo realistické, viazané na rozpočtové programovanie verejného sektora a reálnu dostupnosť zdrojov. Kľúčom stratégie je integrácia opatrení naprieč jednotlivými sektormi tak, aby svojím prepojením podporili čo najefektívnejšie zhodnotenie rozvojových potenciálov a riešenie problémov NSK ako celku, jeho strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí.
 • Dotknutá obec:Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán:Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ:Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa:37861298

Oznamenie_NS_2021

27.01.2021 Oznamujeme občanom, že zberný dvor a bioskládka na Lúkach budú v sobotu 30.01.2021 otvorené od 8.00 hod do 13.00 hod.

07.12.2020

20.11.2020 Verejná vyhláška

26.10.2020 Obec Horná Kráľová hľadá dobrovoľných administratívnych pracovníkov, ktorí pomôžu pri celoplošnom testovaní. Vašou prácou bude registrácia tých občanov, ktorí prídu na testovanie. Prihlásiť sa môžete emailom na: sekretariat@hornakralova.sk, telefonicky na 0917 853 801 do 28.10.2020 do 12.00 hodiny.

26.10.2020 Oznamujeme občanom, že zberný dvor odpadu, zberný dvor na Lúkach – bioskládka, cintrorín a detské ihriská v obci Horná Kráľová, sú až do odvolania ZATVORENÉ.

23.10.2020 Oznamujeme občanom, že v dňoch 27. a 28. októbra 2020 (v utorok a v stredu) bude pošta Horná Kráľová a pošta Močenok z technických príčin zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie

30.09.2020 Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradené platby za dane a komunálny odpad, aby ich uhradili čo najskôr do pokladne obce v stránkové dni : Pondelok – Streda -Piatok

30.09.2020 Opatrenie ÚVZ SR

18.08.2020 RUŠÍME OBECNÉ DNI
Oznamujeme občanom, že plánované dni obce dňa 5. septembra 2020 sa neuskutočnia z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie.

17.08.2020 Výstraha SHMÚ

14.07.2020 Gorazdov Močenok

01.06.2020
Oznamujeme občanom, že otváracie hodiny na Zbernom dvore v obci Horná Kráľová sú nasledovné:
Streda od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Sobota od 8.00 hod. do 13.00 hod – každý párny týždeň

27.05.2020 Výberové konanie

16.04.2020

 • Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Lúkach na zelený odpad bude otvorený len v sobotu 18.apríla 2020 od 09.00 do 13.00 hod.
 • Oznamujeme občanom, že na zbernom dvore môžete v sobotu 18.apríla 2020 od 08.00 do 13.00 hod. odovzdať elektroodpad.

08.04.2020 VÝBEROVÉ KONANIE

13.03.2020 ZBERNÝ DVOR je od 13.03.2020 do 27.03.2020 ZATVORENÝ

04.03.2020 Oznamujeme občanom, že v pracovné dni PONDELOK, STREDA, PIATOK obecný úrad vydáva nálepky na komunálny odpad, ktoré platia od 01. apríla 2020.

13.12.2019 Verejná vyhláška

06.08.2019 Názov predmetu zákazky: Prístavba garáže a školiacej miestnosti hasičskej zbrojnice.

12.7.2019 Vážení občania,
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ pripravil dotazník pre obyvateľov, ktorí sociálne služby už poberajú alebo by ich potrebovali, ale rovnako hodnotné budú aj postrehy blízkych, ktorí sa o svojich odkázaných príbuzných starajú sami doma. Chceme Vás vyzvať na vyplnenie elektronického dotazníka do 29. júla 2019. Nájdete ho na tejto linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform
alebo
https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11070

Ďakujeme

26.4.2019 Komisie pri OZ členovia

10.4.2019 Výberové konanie

31.1.2019 Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

12.11.2018 Výsledky volieb

26.09.2018 Zoznam kandidátov

17.08.2018

08.06.2018 Rokovací poriadok

04.10.2017 Prístavba garáže