Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Druh verejného obstarávateľa:

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 343/2015 Z.z.:

§ 7 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Všeobecná verejná správa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Adresa:

Obecný úrad
Hlavná 17
951 32 Horná Kráľová
037 6580265
0917 853 801

Fakturačné údaje:

Obec Horná Kráľová
IČO: 00 800 368
DIČ: 2021204955

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu: SK73 5600 0000 0008 4528 5001

Internetová stránka obce:  www.hornakralova.sk

 

Štatutár:

Ing. Peter Šoka      starosta obce       0915/749 843     sekretariat(at)hornakralova.sk