Adresa:

Obecný úrad
Hlavná 17
951 32 Horná Kráľová

037 6580265
0917 853 801

Fakturačné údaje:

Obec Horná Kráľová
IČO: 00 800 368
DIČ: 2021204955
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK73 5600 0000 0008 4528 5001