Úradná tabuľa

13.05.2024 Obec Horná Kráľová vydáva rozhodnutia na dane a komunálny odpad.
Žiadame občanov, aby si ich prišli prevziať na obecnom úrade v stránkové dni pondelok, streda a piatok. Dane si môžu aj hneď vyplatiť do pokladne obecného úradu.

22.04.2024 Upozornenie pre všetkých obyvateľov !!!

Nelegálna skládka odpadu v našom katastrálnom území.

Prípad nahlásený Enviropolícii, ktorá začala vyšetrovanie.

Jedná sa o odpad, ktorý je triediteľný a mohol byť odovzdaný zadarmo na zbernom dvore v obci.

22.04.2024 V sobotu 20.04.2024 sa u nás v obci uskutočnila odborná degustácia vín. Tu Vám prinášame výsledky Hornokráľovskej ochutnávky vín.

Výsledky TU

15.04.2024 Deň narcisov 2024

Aj naša škola sa rozhodla podporiť túto zbierku, preto sa dňa 18. apríla 2024 (štvrtok) naši žiaci 9. ročníka vyberú do školy, škôlky i dediny Horná Kráľová, aby s logom verejnej zbierky, ktorá sa bude nachádzať na pokladničke, oslovili žiakov i občanov našej krásnej dedinky.

ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY.

25.03.2024 Oznamujeme občanom, že v sobotu 30.03.2024 bude zatvorený zberný dvor aj bioskládka na Lúkach.

20.03.2024

20.03.2024 V pondelok 25.3., v UTOROK 26.3. a v STREDU 27.3. sa bude odpisovať plyn. Prosíme občanov o sprístupnenie a zvesenie skriniek z plynomerov.

V prípade, že nebudete doma, je možnosť odpočet plynu nechať napísaný na dverách alebo bránke s uvedením vašich údajov – VAŠE MENO, ČÍSLO PLYNOMERU a STAV PLYNOMERU alebo poslať na email odpoctyzapad@stengl.sk.

13.03.2024 Oznamujeme čitateľom obecnej knižnice, že knižnica je dnes 13.03.2024 ZATVORENÁ.

06.03.2024 Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 7. marca sa bude v obci zbierať KOMUNÁLNY ODPAD. Upozorňujeme občanov, ktorí nebudú mať nalepenú nálepku na rok 2024, komunálny odpad im nebude vyvezený.

06.03.2024 OZNAM pre majiteľov psov

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Zabráňme tomu, aby voľne pobiehajúce psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí.

Preto Vás, majiteľov a držiteľov psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

Túlavé  psy ohrozujú bezpečnosť ako aj zdravie občanov obce!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR.

Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR.​

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci ohrozujú občanov a  zodpovednosť nesiete Vy ako ich chovateľ.

28.02.2024 Oznamujeme čitateľom obecnej knižnice, že knižnica bude dnes 28.02.2024 otvorená od 12,30 hod 15,30 h

Ambulancia MUDr. Okenkovej oznamuje, že bude mať dovolenku od 4.3. do 8.3.2024. Zastupovať bude MUDr. Karlubík.

14.2.2024 Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

23.1.2024 CESTOVNÝ PORIADOK ŠAĽA-ŠOPORŇA-SEREĎ A NITRA-HÁJSKE-SEREĎ

Cestovný poriadok Šaľa-Šoporňa-Sereď a Nitra-Hájske-Sereď sa nachádza v prílohe.

18.1.2024

15.1.2024 Starosta obce Horná Kráľová, Ing. Peter Šoka,

v y p i s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Horná Kráľová

11.1.2024 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na odkúpenie traktora“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na odkúpenie traktora“ (ďalej len „OVS“) v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

29.12.2023 Od 1.12.2023 je novým správcom telocvične p. Radoslav Dicsér. V prípade záujmu volajte na tel. číslo 0904001845

27.12.2023 Obec vydáva nálepky na komunálny odpad, ktoré je možné si prevziať na obecnom úrade v stránkové dni do 28.02.2024. Každá nádoba na KO musí byť označená, inak nebude vysypaná.

27.12.2023

  • MUDr. Okenková oznamuje, že bude mať dovolenku od 27.12.2023-29.12.2023. Zastupovať bude ambulancia MUDr. Karlubíka.
  • Ambulancia MUDr. Karlubíka oznamuje, že bude mať dovolenku od 2.1.do 5.1.2024. Zastupuje MUDr. Okenková.

27.12.2023 Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR na Sereďskej ulici bude už tento rok ZATVORENÝ.

18.12.2023