Úradná tabuľa

21.11.2022 Vianočné trhy

21.11.2022 V mene občianskeho združenia Lexras https://www.facebook.com/groups/1263275557827834 hľadáme rodiny a dôchodcov, ktorý majú zlú finančnú situáciu, ktorým by sme spríjemnili Vianoce.

Prosím napíšte správu Michell Benčikova či už pomoc potrebujete alebo poznáte niekoho kto tú pomoc potrebuje.

Ďakujeme

7.11.2022 Oznamuje občanom, že dňa 09.11.2022 /t.j. streda/ bude detské ihrisko na Školskej ulici z technických príčin ZATVORENÉ.

27.10.2022 OZNAM O ODPOČTE ELEKTRINY

Touto cestou dávame obyvateľom obce do pozornosti termíny cyklických (zúčtovacích) odpočtov spotrieb elektrickej energie podľa prílohy.

Obyvatelia môžu stav a výrobné číslo elektromera (foto elektromera) zaslať formou MMS správy na tel. číslo 0911 780 932.

13.10.2022

Žiadame občanov, ktorí nemajú načipované smetné nádoby, aby sa nahlasovali na obecnom úrade do 18.10.2022, osobne alebo telefonicky (037/658 02 65 alebo 0917 853 801)

Čipovanie bude v stredu 19.10.2022 od 8,00 hod.

28.09.2022 

28.09.2022 

13.09.2022

Obec Horná  Kráľová  zverejňuje  elektronickú  adresu  na  doručenie oznámenia  o  delegovaní  člena  a náhradníka  do  okrskových volebných  komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022.

12.09.2022 Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

02.09.2022  Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Obec Horná Kráľová pre roky 2022 – 2025

21.07.2022 Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Bližšie informácie a podmienky dotácie sa dozviete na priloženom odkaze: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

12.07.2022 Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude ZATVORENÝ V STREDU 13.07.2022 aj V SOBOTU 16.07.2022

16.06.2022

Odčítaj a vyhraj

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., oznamuje všetkým svojim zákazníkom, že v súvislosti so zmenou cien vodného a stočného spúšťa kampaň mimoriadnych odpočtov „Odčítaj a vyhraj“.
Zákazníci majú možnosť nahlásiť stav vodomeru samoodpočtom elektronicky na internetovej stránke https://www.odpocet.zsvs.sk/ prostredníctvom formulára a zároveň najneskôr do 1. júla 2022 sa môžu zapojiť do súťaže o dovolenku v hodnote 2 500 EUR a ďalších 99 vecných cien.

Bližšie informácie nájdete na https://www.zsvs.sk/

03.06.2022

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Galanta, OSŽP“) ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 56 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  doručil podľa § 14 ods. 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Šoporňa“, obstarávateľ: Obec Šoporňa, č. 1179, 925 52 Šoporňa, v zastúpení starostom obce, ktoré vypracoval OÚ Galanta, OSŽP a ktorého návrh bol predložený na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.

30.05.2022

30.05.2022 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“ určený podľa § 8 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25.05.2022 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil v súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“, ktorého obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj.