Úradná tabuľa

20.01.2022

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a  Správy o hodnotení strategického dokumentu

Nitriansky samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) obstaráva Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.

V rámci procesu obstarávania vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácie bol spracovaný Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (ďalej len „koncept“)

Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja je k nahliadnutiu na oddelení územného plánovania a životného prostredia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pracovisko Kupecká 3, Nitra a zverejnený na internetovej stránke https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11851

V zmysle § 21 ods. 5 stavebného zákona, sa môže verejnosť vyjadriť ku konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja v určenej lehote. Pripomienky a stanoviská je možné uplatniť písomnou formou v zmysle § 21 ods. 3 stavebného zákona v lehote určenej na prerokovanie. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliada

20.01.2022 POPLATKY ZA DANE A KOMUNÁLNY ODPAD

Oznamujeme občanom, že poplatky za dane a komunálny odpad na tento rok sa budú platiť až v mesiaci máj 2022 .

Obec bude vydávať Rozhodnutia na dane a KO, kde bude uvedená suma, ktorú treba uhradiť do pokladne obce alebo na účet. Rozhodnutia si bude treba prísť zobrať na protipodpis na obecný úrad v Hornej Kráľovej, tak ako v minulom roku.

Vopred Vás budeme informovať miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce

11.01.2022 ZBERNÝ DVOR bude otvorený:

  • streda 12.1.2022 od 13.00 do 16.00 hod
  • sobota 15.1.2022 od 8.00 do 13.00 hod

05.01.2022

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

Daňové priznanie sú však povinný podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané:

  • stavebné povolenie na stavby,
  • kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:

  • zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
  • zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,
  • zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam nájdete na: 

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

03.01.2022

Zmena času predaja na PJ COOP Jednota Horná Kráľová, Hlavná ulica od 3.1.2022 z dôvodu PN

Dňa 5.1.2022 bude otvorené do 17,00

03.01.2022

Obec Horná Kráľová zabezpečila kompostéry pre domácnosti.

Občan, ktorý nemá kompostér si ho môže zakúpiť na obecnom úrade v stránkové dni. Kompostér je plastový 290 l a stojí 29,88 Eur.

Pretože podľa platného VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, obec Horná Kráľová umožňuje občanom vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu.

31.12.2021

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci  bude konať ďalšie kolo očkovania mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou.

Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 10. januára 2022 od 08.00 do 12.00 hod v Kultúrnom dome.

Imobilní občania sa budú očkovať v poobedných hodinách. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlasovať na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/6580265 alebo 0917/853 801 do piatka 07. januára 2022.

Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou zaočkujú každého, kto o 3 dávku prejaví záujem, má nad 18 rokov a je minimálne 3 mesiace od podania 2 dávky. Toto neplatí pre ľudí s pozvánkou na očkovanie od NCZI. Občania, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 sa môžu očkovať na vlastnú žiadosť bez časového obmedzenia.

Očkovať sa môžu aj občania, kt. dostali predtým vakcínu od inej spoločnosti (napr. Astra Zeneca, SPUTNIK, Moderna).

Občania, ktorí majú pozvánku alebo dohodnutý termín v inom očkovacom zariadení si ho musia v predstihu zrušiť.

V prílohe sa nachádzajú formuláre na očkovanie.  tlačivo očkovanie

20.12.2021

Štatistické zisťovanie VZPS

Do elektronickej schránky Obce Horná Kráľová bolo dňa 16.12.2021 doručené oznámenie Štatistického úradu SR, že naša obec bola vybraná v rámci SR pre účely realizácie na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých krajinách.

Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Bližšie informácie sa dozviete v priloženom sprievodnom liste.

06.12.2021
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov