Úradná tabuľa

28.09.2022 

28.09.2022 

13.09.2022

Obec Horná  Kráľová  zverejňuje  elektronickú  adresu  na  doručenie oznámenia  o  delegovaní  člena  a náhradníka  do  okrskových volebných  komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022.

12.09.2022 Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

02.09.2022  Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Obec Horná Kráľová pre roky 2022 – 2025

21.07.2022 Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Bližšie informácie a podmienky dotácie sa dozviete na priloženom odkaze: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

12.07.2022 Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude ZATVORENÝ V STREDU 13.07.2022 aj V SOBOTU 16.07.2022

16.06.2022

Odčítaj a vyhraj

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., oznamuje všetkým svojim zákazníkom, že v súvislosti so zmenou cien vodného a stočného spúšťa kampaň mimoriadnych odpočtov „Odčítaj a vyhraj“.
Zákazníci majú možnosť nahlásiť stav vodomeru samoodpočtom elektronicky na internetovej stránke https://www.odpocet.zsvs.sk/ prostredníctvom formulára a zároveň najneskôr do 1. júla 2022 sa môžu zapojiť do súťaže o dovolenku v hodnote 2 500 EUR a ďalších 99 vecných cien.

Bližšie informácie nájdete na https://www.zsvs.sk/

03.06.2022

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Galanta, OSŽP“) ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 56 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  doručil podľa § 14 ods. 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Šoporňa“, obstarávateľ: Obec Šoporňa, č. 1179, 925 52 Šoporňa, v zastúpení starostom obce, ktoré vypracoval OÚ Galanta, OSŽP a ktorého návrh bol predložený na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.

30.05.2022

30.05.2022 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“ určený podľa § 8 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25.05.2022 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil v súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“, ktorého obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj.