Úradná tabuľa

14.2.2024 Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

23.1.2024 CESTOVNÝ PORIADOK ŠAĽA-ŠOPORŇA-SEREĎ A NITRA-HÁJSKE-SEREĎ

Cestovný poriadok Šaľa-Šoporňa-Sereď a Nitra-Hájske-Sereď sa nachádza v prílohe.

18.1.2024

15.1.2024 Starosta obce Horná Kráľová, Ing. Peter Šoka,

v y p i s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Horná Kráľová

11.1.2024 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na odkúpenie traktora“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na odkúpenie traktora“ (ďalej len „OVS“) v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

29.12.2023 Od 1.12.2023 je novým správcom telocvične p. Radoslav Dicsér. V prípade záujmu volajte na tel. číslo 0904001845

27.12.2023 Obec vydáva nálepky na komunálny odpad, ktoré je možné si prevziať na obecnom úrade v stránkové dni do 28.02.2024. Každá nádoba na KO musí byť označená, inak nebude vysypaná.

27.12.2023

  • MUDr. Okenková oznamuje, že bude mať dovolenku od 27.12.2023-29.12.2023. Zastupovať bude ambulancia MUDr. Karlubíka.
  • Ambulancia MUDr. Karlubíka oznamuje, že bude mať dovolenku od 2.1.do 5.1.2024. Zastupuje MUDr. Okenková.

27.12.2023 Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR na Sereďskej ulici bude už tento rok ZATVORENÝ.

18.12.2023