• Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie:Výstavba a prevádzka veterného parku, pozostávajúceho z 8 veterných elektrární, vrátane príslušnej technickej infraštruktúry
 • Dotknutá obec:Hájske, Jarok, Pata, Šoporňa, Báb, Horná Kráľová, Močenok (okresy: Šaľa, Nitra, Galanta)
 • Príslušný orgán:Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ:Green Energy Holding, s. r. o., Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:47111780
 • Povoľujúci orgán:1.Obec Horná Kráľová,
  2.Obec Hájske,
  3.Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny,
  4.Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
  5.Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Dokumenty

Stav

Krok

Dokument

Zámer

Informácia o zámere

Veterný park HK-H_info verejnosti.pdf

Spracovateľ zámeru

Text zámeru

Príloha_1_ VP _Hajske_Horna_Kralova_foto.pdf

Príloha_2_VP Hajske_Horna_Kralova_020_SZ_H_HK_211125.pdf

VP_Horná Králova Hájske_zámer_final.pdf

Viac informácií na stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-horna-kralova-hajske-

 • Veterný park Horná Kráľová – Hájske – upovedomenie, že prerokovanie vo veci navrhovanej činnosti „Veterný park Horná Kráľová – Hájske“ sa vykoná písomne v elektronickej podobe – VP_HK-H_-_upovedomenie_o_RH (1)
 • ROZSAH HODNOTENIA – NÁVRH  pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Veterný park Horná Kráľová – Hájske“ – Navrh_Rozsah_hodnotenia_VP_HK-H_BD_MS (1)
 • ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Veterný park Horná Kráľová – Hájske“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“). Rozsah_hodnotenia_VP_Horna_Kralova_Hajske_DH