V histórii Hornej Kráľovej sa spomínali rôzne osobnosti, ktoré žili v našej obci, alebo sa inak dostali s ňou do styku. No menej poznáme už vlastných rodákov a osobnosti, čo pochádzajú od nás.

MARTIN ČAVO

Martinus Chavo – je zapísaný ako svedok v listine z r. 1439 a pri jeho mene je predikát „de Király“, teda, že pochádza z Kráľovej. Je to prvá známa osobnosť, ktorá sa s týmto označením hlási za občana Hornej Kráľovej už pred vyše 550 rokmi.

PETER NEHEZ 

 je druhá osobnosť predikátom „de Kiraly“ – prídomkom, ktorý sa priznáva, že je z Kráľovej a takto ho zapísali v listine v roku 1478. Spomína sa v listinách až do r. 1494.

PAVOL RÁBEK

sa narodil v Hornej Kráľovej 22.decembra 1820. Do národnej školy chodil ešte v Močenku, potom študoval v Nitre na gymnáziu a teologické štúdium absolvoval na viedenskej univerzite, kde býval v slávnom Pázmaneume. Za kňaza ho vysvätili 2.8.1844. Dva roky bol vychovávateľom v rodine grófa Pongráca. Potom ho poslali za kaplána do Ilavy a tam bol potom od roku 1857 duchovným v ilavskej väznici. Od roku 1861 bol farárom a neskoršie aj dekan v Bošáci. Tu dostal v roku 1883 titul čestného nitrianskeho kanonika. Písal do časopisov. Tu sa stretal a dobre spolunažíval s tamojším evanjelickým farárom a slovenským národovcom Jozefom Miloslavom Holubym. Zomrel v Bošáci 1.2.1888.

ERNEST PÁPAY

narodil sa v Hornej Kráľovej v roku 1885. Tu chodil do ľudovej školy, do gymnázia v Nitre, tam po absolvovaní bohosloveckého štúdia bol vysvätený za kňaza v roku 4.7.1909. Ako kaplán bol v Papradne v r. 1910-1911. Stal sa farárom v Dolnom Hričove a neskôr bol zvolený aj za prvého predsedu Potravného družstva. Tu ako mladý 45 – ročný zomrel 6.10. 1933.

MICHAL FRAŇO

narodil v roku 1890. Svoje detstvo a mladosť prežil v našej dedine – v Sliváši. V 18-tich rokoch narukoval a ako vojak pracoval na železnici v Spišskej Novej Vsi. Tu sa aj oženil a trvale býval. Na svoju rodnú obec však nezabúdal, rád sa vracal domov, k svojim príbuzným. Tu vo chvíľach oddychu sa venoval svojej rezbárskej záľube. Z ústneho podania sa dozvedáme i ďalšie zaujímavosti o tomto nevšednom insitnom umelcovi. Ako mladík učil vyšívať „kráľovské zásteresakáčky“ /časť kroja/, vyhotovil kamenný kríž umiestnený v chotári smerom na Lackov dvor, ktorý je vo vedomí obyvateľov ako „Kišjoškov kríž“ a sochu Panny Márie s podstavcom v centre obce.