REFERENDUM

VÁŽENÍ OBČANIA

Referendum 2023 sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

Miestom konania referenda v okrsku č.1 je zasadacia miestnosť Obecného úradu

v Hornej Kráľovej.

Voliči oprávnení voliť podľa trvalého pobytu v okrsku č. 1 – Obecný úrad

ulice : Hlavná, Cintorínska, Športová, Pod Tópartom, Pri potoku, Topoľová,

Malá Kráľová, Nad potokom, Domoviny, časť ulíc Sereďská a Nad Humnami.

Miestom konania referenda v okrsku č. 2 je učebňa Základnej školy v Hornej Kráľovej.

Voliči oprávnení voliť podľa trvalého pobytu v okrsku č. 2 – Základná škola 

ulice : Hlohovecká, Sliváš I., Sliváš II., Školská, Školská II., Nad Humnami, Sereďská a Vinohradnícka.

Oprávnený volič, ktorý nebude prítomný v čase referenda v obci svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek okrsku na území Slovenskej republiky.

Oprávnený volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti najmä

zo zdravotných dôvodov a zdržiava sa v čase referenda v obci svojho trvalého

pobytu, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

VÁŽENÍ OBČANIA

Spojené voľby 2022 – Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov  sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

Miestom konania volieb v okrsku č.1 je zasadacia miestnosť Obecného úradu v Hornej Kráľovej.

Voliči oprávnení voliť podľa trvalého pobytu v okrsku č. 1 – Obecný úrad

ulice : Hlavná, Cintorínska, Športová, Pod Tópartom, Pri potoku, Topoľová,

Malá Kráľová, Nad potokom, Domoviny, časť ulíc Sereďská a Nad Humnami.

Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je učebňa Základnej školy v Hornej Kráľovej.

Voliči oprávnení voliť podľa trvalého pobytu v okrsku č. 2 – Základná škola :

ulice : Hlohovecká, Sliváš I., Sliváš II., Školská, Školská II., Nad Humnami, Sereďská a Vinohradnícka.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Oprávnený volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti najmä zo zdravotných dôvodov a zdržiava sa v čase volieb v obci svojho trvalého pobytu má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Občania, ktorí by chceli voliť doma do prenosnej volebnej schránky, sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej .

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (v prílohe).

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestského zastupiteľstva a v mestských častiach miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora, mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice v mestských častiach starostu mestskej časti (ďalej len „starosta obce“) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kandidatúra vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov nie je prekážkou pre kandidatúru vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Všetky informácie nájdete TU:  https://www.minv.sk/?selfgov22-info31

Obec Horná  Kráľová  zverejňuje  elektronickú  adresu  na  doručenie oznámenia  o  delegovaní  člena  a náhradníka  do  okrskových volebných  komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022.