Žiadosť o predaj_kúpu_zámenu majetku obce
Žiadosť o nájom nehnuteľného majetku obce – pozemku
Žiadosť o nájom majetku obce – nebytového priestoru
Čestné_vyhlásenie_FO
Čestné_vyhlásenie_PO
Čestné_vyhlásenie_zapísanie_v_registri_partnerov_verejného_sektora
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť o rozkopávkové povolenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a čestné prehlásenie
Daňové priznanie
Daňové priznanie
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla
Žiadosť o určení súpisného čísla
MZZO
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 4532000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
 Žiadosť na povolenie odstránenia stavby
 Ohlásenie k poplatku za komunálny odpad a separovaný odpad
 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov
 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Horná Kráľová
 Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie
 Vyúčtovanie dotácie z rozpočtu obce Horná Kráľová
 Tabuľka k finančnému vyúčtovaniu poskytnutej dotácie
 Žiadosť o exhumáciu