a) Prenájom pozemku na podnikateľské účely 0,15 €/m2
b) Výrub stromu 10 €
c) Poplatok za reklamu v obci 50 € za každý, aj neúplný m2 za rok
a) za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase: 2 €
používanie verejného priestranstva na ambulantný predaj tovaru 6 €
oznámenie o úmrtí a svadobný oznam bezplatne
b) faxové služby v rámci SR (1 strana A4) 1 €
c) vydanie potvrdenia, vyjadrenia obce alebo písomného oznámenia vystavené z dostupných dokladov 1,50 €
d) vyhotovenie fotokópie dokladu:
1- formát A4 0,10 €
1- formát A4 obojstranne 0,15 €
1- formát A3 0,20 €
1- formát A3 obojstranne 0,25 €
Poplatok za zverejnenie reklamy v obecnom časopise Celá strana A4 –  domáci 40 €, cudzí 60 €
½ strany A4      – domáci 20 €, cudzí 30 €
¼ strany A4      – domáci 10 €, cudzí 15 €
1/8 strany A4   – domáci 5 €, cudzí 8 €
Riadková inzercia: slovo/znak – 0,10 € foto/sken – 3,50  €Pod pojmom „domáci“ sa rozumie fyzická osoba s adresou trvalého pobytu v obci Horná Kráľová a právnická osoba s adresou sídla alebo prevádzkárne na území obce Horná Kráľová.Pod pojmom „cudzí“ sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespadá pod pojem „domáci“
Smetná nádoba plastová 120 l 26 €
detský hrob 5€/10r.
jednohrob 10€/10r.
dvojhrob 15€/10r.
trojhrob 20€/10r.
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 6,50 €
trojročný 16,50 €
Poplatok za prenájom telocvične 5,00 €/hodina
Sauna 5,00 €/2 hodiny
Multifunkčné ihrisko 5,00 €/hodina