12.08.2020 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce: v celosti parc. č. 268/11 zastavaná plocha, ktorá bola geometrickým plánom č. 092/2017, úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 357/2018 dňa 27.07.2018, odčlenená od parcely č. 268 – ostatná plocha, diel (1) vo výmere 73 m2  a od parcely 299 –ostatná plocha  diel (3) vo výmere 7 m2 , obe zapísané Okresným úradom v Šali, katastrálny odpor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 2930 pre k.ú. Horná Kráľová,

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Michal Klinka a manželka Gabriela Klinková, obaja bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180 v podiele 2/3- ny k celku, a Nadežda Klinková, bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180, v podiele 1/3-ina k celku.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 8,47 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

12.08.2020 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:  č. 268/12 zastavaná plocha, diel (2) vo výmere 91 m2 ktorá bola geometrickým plánom č. 092/2017, úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 357/2018 dňa 27.07.2018, odčlenená od parcely
č. 268 – ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 2930 pre k.ú. Horná Kráľová.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Ing. Michal Klinka, bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180 a Martina Klinková, bytom Sereď, Vonkajší rad 762/1.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 8,47 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.