04.08.2021 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:  registra „C“, parcela s č. 1577/3 o výmere  1 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 1577/4 o výmere 7 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 1577/5 o výmere 9 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola geometrickým plánom č. 04/2020 zo dňa 22.06.2020, vyhotovený Ing. Ladislavom Borzom – GEOAKTUÁL, s.r.o., Bernolákova 13, Šaľa, úradne overený Okresným úradom Šaľa – katastrálny odbor pod č. G1-275/2020 zo dňa 08.07.2020, odčlenená od parcely „E“, parc. č. 299 o výmere 15368 m2 ostatná plocha –zapísanej Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV
č. 2930 pre k.ú. Horná Kráľová.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom je vlastníkom žiadateľ. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Roman Slamka, rod. Slamka, trvalým bytom Ľ. Štúra 1554/1, 951 31 Močenok

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 8,47 €/m2 , pričom kupujúci je povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

12.08.2020 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce: v celosti parc. č. 268/11 zastavaná plocha, ktorá bola geometrickým plánom č. 092/2017, úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 357/2018 dňa 27.07.2018, odčlenená od parcely č. 268 – ostatná plocha, diel (1) vo výmere 73 m2  a od parcely 299 –ostatná plocha  diel (3) vo výmere 7 m2 , obe zapísané Okresným úradom v Šali, katastrálny odpor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 2930 pre k.ú. Horná Kráľová,

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Michal Klinka a manželka Gabriela Klinková, obaja bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180 v podiele 2/3- ny k celku, a Nadežda Klinková, bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180, v podiele 1/3-ina k celku.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 8,47 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

12.08.2020 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:  č. 268/12 zastavaná plocha, diel (2) vo výmere 91 m2 ktorá bola geometrickým plánom č. 092/2017, úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 357/2018 dňa 27.07.2018, odčlenená od parcely
č. 268 – ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 2930 pre k.ú. Horná Kráľová.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Ing. Michal Klinka, bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180 a Martina Klinková, bytom Sereď, Vonkajší rad 762/1.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 8,47 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.