27.10.2023 | Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 9 písme. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok E-KN, parcela číslo 300, evidovaná katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa na LV č. 2930, katastrálne územie Horná Kráľová, presná výmera bude stanovená geometrickým plánom (predbežné rozmery stavby 6 x 13 m).

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v skvalitnení služieb poskytovaných občanom obce – budúca výstavba prevádzky reštaurácie. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.
Nájomca bude:
Benko Tomáš, bytom Gen. L. Svobodu 1935/3, 927 05 Šaľa – Veča.
Výška nájomného:
Bude stanovaná uznesením OZ.

08.08.2023 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce : parcela registra CKN, číslo 1861/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 215 m2, a parcela číslo 1861/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Horná Kráľová na LV č. 845.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v zosúladení faktického a právneho stavu hraníc pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľov.

Kupujúci budú:
1. Rábeková Matilda, adresa trvalého pobytu: , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku,
2. Rábek Mario, adresa trvalého pobytu: , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku
3. Bognárová Renáta, adresa trvalého pobytu: , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku,
4. Rábek Gabriel, adresa trvalého pobytu: , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 9,53 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

25.05.2023 | Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce : novovytvorená parcela registra CKN číslo 284/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra EKN číslo 299, ostatné plochy o výmere 15358 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Horná Kráľová na LV č. 2930, podľa geometrického plánu č. 140/2021 zo dňa 15.11.2021, vyhotoveného Geo Advice, s.r.o. Šaľa dňa 15.11.2021, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22.11.2023, pod číslom G1-601/2021.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.
Kupujúci budú:
Magdálik Marián, a manželka Magdáliková Monika, rod. Martišová, obaja trvale bytom Bernolákova 1512/24, 927 05 Šaľa.
Kúpna cena:
Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 7,62 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

09.09.2022 | Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 9 písme. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce: pozemok parcela číslo 300/96, zastavaná plocha, o výmere 22 m2, na základe geometrického plánu č. 072/2022, vyhotovený Róbertom Benkom- RB GEO, Močenok, úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor, ako parcelu registra „C“, pre obec a katastrálne územie Horná Kráľová.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že ide o predmet nájmu za účelom prenosného stánku – kvetinárstvo. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Nájomca bude: 

Darkvet u Papyho, Pápayová Martina, bytom Horná Kráľová, Hlavná 512, 951 32 .

Výška nájomného:

Bude stanovaná uznesením OZ.

09.09.2022 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:

Na základe geometrického plánu číslo 050/2022 zo dňa 15.06.2022, vyhotovené Róbertom Benkom – RB GEO Močenok, úradne overeným Okresným úradom, Katastrálny odbor, Šaľa pod číslom G1-340/2022
zo dňa 29.06.2022, novovytvorené parcely registra „C“,  parcela č. 297/1 , záhrada vo výmere 490 m2, parcela číslo 297/20, záhrada, vo výmere 4 m2, parcela číslo 297/21, zastavaná plocha, vo výmere 42 m2, parcela číslo 297/22, zastavaná plocha, vo výmere 24 m2 a parcela číslo 297/10, zastavaná plocha,
vo výmere 15 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra „E“ KN číslo 297, ostatná plocha, vo výmere 1893 m2 a pôvodnej parcely registra „E“ KN číslo 1577/100, ostatná plocha, vo výmere 758 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Horná Kráľová na LV č. 2930.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sa nachádzajú v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemky sú vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľné pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Rybárová Helena, Sliváš I 292, 951 32 Horná Kráľová, v podiele 1/4, Rybár Alexander, Sliváš I 292,
951 32 Horná Kráľová, v podiele 1/4, Rybár Ladislav, Sliváš I 292, 951 32 Horná Kráľová, v podiele 1/4  a Pecháčová Jolana, Močenok 1802, 951 31, v podiele 1/4.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 7,62 €/m2 , t.j. v celkovej cene 4381,50 Eur pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

10.08.2022 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:  300/72 zastavaná plocha, vo výmere 80 m2 ktorá bola geometrickým plánom č. 008/2004, úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 333/04 zo dňa 10.09.2004, zapísanej Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „C“ na LV č. 845 pre k.ú. Horná Kráľová.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Gyulaffyová Alžbeta, trvale bytom Belinského 1036/20, 851 01 Bratislava – Petržalka,

Kotlár Ján, trvale bytom M. R. Štefánika 475/20, 951 31 Močenok,

Soczeková Katarína, trvale bytom Tupolevova 1009/6A, 851 01 Bratislava.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 10,17 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

04.08.2021 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:  registra „C“, parcela s č. 1577/3 o výmere  1 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 1577/4 o výmere 7 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 1577/5 o výmere 9 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola geometrickým plánom č. 04/2020 zo dňa 22.06.2020, vyhotovený Ing. Ladislavom Borzom – GEOAKTUÁL, s.r.o., Bernolákova 13, Šaľa, úradne overený Okresným úradom Šaľa – katastrálny odbor pod č. G1-275/2020 zo dňa 08.07.2020, odčlenená od parcely „E“, parc. č. 299 o výmere 15368 m2 ostatná plocha –zapísanej Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV
č. 2930 pre k.ú. Horná Kráľová.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom je vlastníkom žiadateľ. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Roman Slamka, rod. Slamka, trvalým bytom Ľ. Štúra 1554/1, 951 31 Močenok

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 8,47 €/m2 , pričom kupujúci je povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

12.08.2020 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce: v celosti parc. č. 268/11 zastavaná plocha, ktorá bola geometrickým plánom č. 092/2017, úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 357/2018 dňa 27.07.2018, odčlenená od parcely č. 268 – ostatná plocha, diel (1) vo výmere 73 m2  a od parcely 299 –ostatná plocha  diel (3) vo výmere 7 m2 , obe zapísané Okresným úradom v Šali, katastrálny odpor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 2930 pre k.ú. Horná Kráľová,

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Michal Klinka a manželka Gabriela Klinková, obaja bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180 v podiele 2/3- ny k celku, a Nadežda Klinková, bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180, v podiele 1/3-ina k celku.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 8,47 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

12.08.2020 | Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Horná Kráľová
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horná Kráľová v súlade s § 9a ods. 8 písme. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:  č. 268/12 zastavaná plocha, diel (2) vo výmere 91 m2 ktorá bola geometrickým plánom č. 092/2017, úradne overeným Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor pod číslom 357/2018 dňa 27.07.2018, odčlenená od parcely
č. 268 – ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom v Šali, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 2930 pre k.ú. Horná Kráľová.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza v susedstve s rodinným domom, v ktorom sú vlastníkmi žiadatelia. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Horná Kráľová.

Kupujúci budú: 

Ing. Michal Klinka, bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 180 a Martina Klinková, bytom Sereď, Vonkajší rad 762/1.

Kúpna cena:

Kúpna cena je stanovaná znaleckým posudkom, vo výške 8,47 €/m2 , pričom kupujúci sú povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.