wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie

Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.01.2020

Obec Horná Kráľová, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“), vykonáva prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.

Názov zákazky: „ Výstavba nového detského ihriska“

Verejný obstarávateľ má záujem o výstavbu nového detského ihriska (predmet zákazky) v obci Horná Kráľová, katastrálne územie Horná Kráľová, na pozemku parcela č. 300.

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa s výzvou o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky vrátane všetkých nákladov.

Bližšie informácie k predmetu zákazky sú uvedené vo výzve a jej prílohách.