V sobotu 21.10.2017 sa uskutoční zber veľkoobjemného odpadu.
Kontajnery budú pristavené pri bývalej ČOV-ke od 9:00 do 16:00 hod.
Do veľkoobjemného kontajnera sa nesmie dávať: pneumatiky, sklo, stavebný odpad a nebezpečný odpad.

Stavebný odpad bude obec zbierať 28.10.2017.