1. Úvod

Riešená lokalita obytného súboru IBV Školká II. sa nachádza v zastavenom území v centrálnej časti obce Horná Kráľová.

Územie je ohraničené ulicou Školská, areálom Základnej školy a Materskej škôlky a ulicou Sliváš II.

Územie staveniska tvoria záhrady rodinných domov.

2. Zastavovacie podmienky pre výstavbu individuálnych RD v IBV Školská II.

2.1. HORNÁ cesta :

Pozemky na severozápadnej strane ulice

 • Základná stavebná čiara – min. 8 m od príslušnej uličnej hranice parcely meranej od východného cípu pozemku. Platí pre priečelie RD.
 • Minimálna odstupová vzdialenosť stavby RD od severovýchodnej hranice pozemku je min. 2,0 m , bližšie len na písomný súhlas majitela susedného pozemku

Pozemky na juhovýchodnej strane ulice

 • Základná stavebná čiara – min. 5 m od príslušnej uličnej hranice parcely meranej
  od severného cípu pozemku. Platí pre priečelie RD.
 • Minimálna odstupová vzdialenosť stavby RD od severovýchodnej hranice pozemku je min. 2,0 m , bližšie len na písomný súhlas majitela susedného pozemku

2.2  DOLNÁ cesta :

Pozemky na severozápadnej strane ulice

 • Základná stavebná čiara – min. 5 m od príslušnej uličnej hranice parcely meranej od východného cípu pozemku. Platí pre priečelie RD.
 • Minimálna odstupová vzdialenosť stavby RD od severovýchodnej hranice pozemku je min. 2,0 m , bližšie len na písomný súhlas majitela susedného pozemku

Pozemky na juhovýchodnej strane ulice

 • Základná stavebná čiara – min. 6 m od príslušnej uličnej hranice parcely meranej od severného cípu pozemku. Platí pre priečelie RD.
 • Minimálna odstupová vzdialenosť stavby RD od severovýchodnej hranice pozemku je min. 2,0 m , bližšie len na písomný súhlas majitela susedného pozemku

2.3. Architektonické podmienky

 • Minimálna odstupová vzdialenosť stavby RD od severovýchodnej hranice pozemku je min. 2,0 m , bližšie len na písomný súhlas majitela susedného pozemku
 • Odporúčaná úroveň prízemia 1. NP, t.j. ±0,000 = 0,30 m nad úrovňou cestného obrubníka v mieste pozemku, na miestnej komunikácii
 • Výšková hladina zástavby – max. 2 NP
 • Typ prestrešenia – bez obmedzenia
 • Presvetlovacie otvory orientované k bližšej hranici so susednou parcelo – je potrebné riešiť v PD jednotlivých RD v nepriehľadnej úprave a s min. výškou parapetu 1,65 m od úrovne podlahy príslušného podlažia.
 • V prípade uskutočnenia zemných a stavebných prác na verejnom priestranstve, je potrebné  zachovanie vsakovacieho rigolu, podľa PD komunikácií.

2.4. Ostatné podmienky

–  Zateplenie rodinných domov je odporúčané vykonať vzhľadom na úzke stavebné parcely nehorľavou izoláciou, v prípade zasahovania odstupových vzdialeností (z hladiska PO) od priečelia RD na susedné pozemky, je potrebný písomný súhlas majiteľa vedľajšieho pozemku.

–  Osobitné podmienky pre osadenie RD a stavieb vykonávajúcich doplnkovú funkciu k RD môžu byť stanovené na základe predchádzajúcej konzultácie so stavebným úradom,  stavebnou komisiou a starostom obce.

–  Súčasne s uvedenými regulačnými podmienkami je nevyhnutné dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov, vyhlášky  532/2002 a ďalších súvisiacich predpisov a STN.

–  Pred každou novostavbou RD, na ploche pred oplotením  musia byť vytvorené minimálne dve parkovacie miesta pre osobné automobily

–  Oplotenie pozemkov z ulice – výška max. 2,0 m , ustúpené do pozemku investora, z dôvodu vytvorenia parkovacieho miesta.

–   Projekt oplotenia musí byť súčasťou projektu

–  Dažďová voda zo striech musí byť riešená vsakmi na pozemku investora