Regulatívy pre výstavbu obytného súboru IBV Školká II

Úvod Riešená lokalita obytného súboru IBV Školká II. sa nachádza v zastavenom území v centrálnej časti obce Horná Kráľová. Územie je ohraničené ulicou Školská, areálom Základnej školy a Materskej škôlky a ulicou Sliváš II. Územie staveniska tvoria záhrady rodinných domov. 2. Zastavovacie podmienky pre výstavbu individuálnych RD v IBV Školská II. 2.1. HORNÁ cesta : Pozemky…