Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016