wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie
80 31/01/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 500€ obec a Poľovnícke združenie Dubina Horvá Kráľová súbor na stiahnutie
87 19/02/2020 Zmluva o výpožičke obec a MV SR súbor na stiahnutie
88 20/02/2020 Zmluva o dielo 12780,04€ obec a Veríme v Zábavu, s.r.o. súbor na stiahnutie
89 26/02/2020 Nájomná zmluva Odráška Zoltán 15€ obec a Odráška Zoltán súbor na stiahnutie
86 17/02/2020 Nájomná zmluva 15€ obec a Helena Poništová súbor na stiahnutie
81 27/01/2020 Nájomná zmluva Helena Lorencová 15€ obec a Helena Lorencová súbor na stiahnutie
82 27/01/2020 Nájomná zmluva Tibor Hanák 15€ obec a Tibor Hanák súbor na stiahnutie
83 03/02/2020 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 603,42 obec a Miroslav Benčík súbor na stiahnutie
84 11/02/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 200€ obec a Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých súbor na stiahnutie
85 11/02/2020 Nájomná zmluva 15€ obec a Mgr. Mária Šoková súbor na stiahnutie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Horná Kráľová, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“), vykonáva prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.

Názov zákazky: „ Výstavba nového detského ihriska“

Verejný obstarávateľ má záujem o výstavbu nového detského ihriska (predmet zákazky) v obci Horná Kráľová, katastrálne územie Horná Kráľová, na pozemku parcela č. 300.

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa s výzvou o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky vrátane všetkých nákladov.

Bližšie informácie k predmetu zákazky sú uvedené vo výzve a jej prílohách.