wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie
80 31/01/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 500€ obec a Poľovnícke združenie Dubina Horvá Kráľová súbor na stiahnutie
87 19/02/2020 Zmluva o výpožičke obec a MV SR súbor na stiahnutie
88 20/02/2020 Zmluva o dielo 12780,04€ obec a Veríme v Zábavu, s.r.o. súbor na stiahnutie
89 26/02/2020 Nájomná zmluva Odráška Zoltán 15€ obec a Odráška Zoltán súbor na stiahnutie
90 28/02/2020 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 328 453,50€ obec a Slovenská inovačná a energetická agentúra súbor na stiahnutie
91 04/03/2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 100€ obec a Miestny spolok Červeného kríža súbor na stiahnutie
92 06/03/2020 Zmluva o nájme bytu 129€ obec a Andelová Katarína súbor na stiahnutie
93 06/03/2020 Zmluva o nájme bytu 79€ obec a Mgr.Vlasta Bálešová súbor na stiahnutie
94 06/03/2020 Zmluva o nájme bytu 79€ obec a Eva Biceková súbor na stiahnutie
95 06/03/2020 Zmluva o nájme bytu 165€ obec a Dúc Tomáš súbor na stiahnutie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Horná Kráľová, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“), vykonáva prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.

Názov zákazky: „ Výstavba nového detského ihriska“

Verejný obstarávateľ má záujem o výstavbu nového detského ihriska (predmet zákazky) v obci Horná Kráľová, katastrálne územie Horná Kráľová, na pozemku parcela č. 300.

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa s výzvou o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky vrátane všetkých nákladov.

Bližšie informácie k predmetu zákazky sú uvedené vo výzve a jej prílohách.