a) veľká sála za účelom predaja tovaru – Reklamná akcia 18,00 €/hodina
b) veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom malej rodinnej oslavy pre občanov s trvalým pobytom v obci Horná Kráľová

veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom malej rodinnej oslavy pre cudzích občanov

50 €/+ 1 € za osobu
/12 € za energie/60 €/+ 1,20 € za osobu
/12 € za energie/
c) veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom svadby pre občanov s trvalým pobytom v obci Horná Kráľová

veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom svadby pre cudzích občanov

80 €/+ 1 € za osobu

/12 € za energie/

100 €/+ 1,20 € za osobu

/12 € za energie/

d) veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom karu 30 €/ 12 € za energie
e) veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom organizovania výročnej schôdze, resp kultúrno-spoločenského podujatia pre registrované a aktívne pracujúce spoločenské organizácie z obce Horná Kráľová

veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom organizovania kultúrno-spoločenského podujatia cudzími spoločenskými organizáciami

bezplatne

 

 

50 €/12 € za energie

f) veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom organizovania stretávkovej pre občanov s trvalým pobytom v obci Horná Kráľová

veľká sála, kuchyňa a jej zariadenie za účelom organizovania stretávkovej pre občanov s trvalým pobytom v obci Horná Kráľová

30 €/12 € za energie

 

40 €/12 € za energie

g) Klub mladých pre občanov s trvalým pobytom v obci Horná Kráľová

Klub mladých pre cudzích občanov

25 €

45 €

 a) Prenájom pozemku na podnikateľské účely 0,15 €/m2
b) Výrub stromu 10 €
c) Poplatok za reklamu v obci 50 € za každý, aj neúplný m2 za rok
a) za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase: 2 €
používanie verejného priestranstva na ambulantný predaj tovaru 6 €
oznámenie o úmrtí a svadobný oznam bezplatne
b) faxové služby v rámci SR (1 strana A4) 1 €
c) vydanie potvrdenia, vyjadrenia obce alebo písomného oznámenia vystavené z dostupných dokladov 1,50 €
d) vyhotovenie fotokópie dokladu:
1- formát A4 0,10 €
1- formát A4 obojstranne 0,15 €
1- formát A3 0,20 €
1- formát A3 obojstranne 0,25 €
 poplatok za zverejnenie reklamy v obecnom časopise 10,00 €/celá strana A5
5,00 €/ ½ strany A5
2,50 €/ ¼ strany A5
1,50 €/ 1/8 strany A5
0,10 €/ 1 inzertný riadok
2,00 €/ scanovanie fotky
Smetná nádoba plastová 120 l 26 €
detský hrob 5€/10r.
jednohrob 10€/10r.
dvojhrob 15€/10r.
trojhrob 20€/10r.
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 6,50 €
trojročný 16,50 €
Poplatok za prenájom telocvične 5,00 €/hodina
Sauna 3,00 €/2 hodiny
Multifunkčné ihrisko 5,00 €/hodina